Drážďany / Königstein, 16.04.2013, tisková zpráva | FOTOGRAFIE viz níže


Dělo na opevnění a z mraků čnějcící Lilienstein © Festung Königstein

Před 200 lety bylo Sasko hlavním dějištěm napoleonských válek, které vyvrcholily bitvou u Lipska. Pevnost Königstein nyní k tomuto výročí otvírá jako první ve Svobodném státě Sasku velkou historicko-dokumentační výstavu.

Před dvou sty lety, dne 20. června 1813 navštívil Napoleon Bonaparte pevnost Königstein. K tomuto výročí bude 19. dubna otevřena nová výstava s názvem "Napoleon a Sasko - smlouva s ďáblem?". Výstava potrvá až do 3. listopadu 2013.

Napoleonskou éru v Sasku přiblíží návštěvníkům pevnosti celá řada zapůjčených exponátů a historických dokumentů. Expozice začíná rokem 1806, kdy byla u Jeny (Auerstedt) poražena prusko-saská armáda. Po této bitvě se Saské kurfiřtství přidalo na stranu svého dosavadního soupeře - Francie. Na oplátku povýšil Napoleon Saské kurfiřtství na království a z kurfiřta Friedricha Augusta III. se stal král Friedrich August I.

Za toto spojenectví zaplatilo Sasko vysokou cenu. V následujících letech bojovala saská armáda s těžkými ztrátami po Napoleonově boku proti Prusku, Rakousku a Rusku. S porážkou Francie v ruském tažení roku 1812 a porážkou v bitvě národů u Lipska v následujícím roce, byl osud Saska zpečetěn. Na Vídeňském kongresu ve Vídni v roce 1815 rozhodli vítězové Prusko, Rakousko a Rusko, že polovina území Saského království připadne Prusku.

Výstava „Sasko a Napoleon - smlouva s ďáblem“ vykresluje prostřednictvím velkého množství historických exponátů živý obraz těžkých následků saského spojenectví s Napoleonem. Celkem 19 různých institucí zapůjčilo materiály a dodalo obrazové předlohy. Nejvzácnějším exponátem je originální Napoleonův dvourohý klobouk tzv. bicorn či česky „dvourohák“. Tento exponát na výstavu zapůjčilo Armádní muzeum v Paříži. Napoleon měl tento klobouk na hlavě ve Francii při své poslední bitvě roku 1814. Nepřehlédnutelným exponátem je 16 čtverečních metrů velká mapa Saska, která nalepena na podlaze výstavní síně a jež dokumentuje hranice Saska v letech 1806 a 1815 i místa jednotlivých bitev. Kromě toho výstava prezentuje bojové scény a dobové portréty významných osobností, jakož i velké množství historických zbraní.

KDY: 19.04.–03.11.2013 | pevnost je otevřena denně 9–18 h | pokladna zavírá o hodinu dříve

KDE: Magdalenenburg / Magdalénin hrad, Pevnost Königstein | cca 30 km JV od Drážďan, cca 10 km od města Pirna | adresa: Festung Königstein, 01824 Königstein (Sachsen) | příjezd/mapa www.festung-koenigstein.de/index.php/prijezd.html

VSTUPNÉ: 8 €/ 6 € | rodinné tj. max. 4 děti do 16 let + 2 dosp. 21 € | skupinové slevy

AUDIOGUIDE v češtině 2,50 € (k dispozici jsou i další jazyky) | ke každému audioprůvodci za 2,50 € je jeden dětský audioguide (6-12 let) zdarma 

NĚMECKÝ NÁZEV: Festung Königstein | Sonderausstellung „Sachsen und Napoleon – ein Pakt mit dem Teufel?“


„Starý klobouk“ není žádná obnošená vesta!

Hlavním exponátem výstavy o roli Saska během napoleonských válek v letech 1806–1815, která bude probíhat od 19. dubna až do listopadu, je jeden velmi tajuplný obnošený klobouk.

Když se německy řekne, že „je něco starý klobouk“ (es ist ein alter Hut), znamená to, že dotyčná věc už není zajímavá, protože ji všichni znají. Ale právě toto rčení pořadatelé vtipně využili k propagaci výstavy.

Tenhle starý klobouk rozhodně není žádná obnošená vesta! Je to totiž ona vzácná dvourohá pokrývka hlavy, kterou Napoleon Bonaparte nosil během bojů v roce 1814 a jež je velmi charakteristickým módním doplňkem Napoleonovy uniformy. Klobouk na výstavu zapůjčilo Armádní muzeum v Paříži pod podmínkou, že nesmí být samostatně fotografován a musí být po celou dobu trvání výstavy uzamčen ve skleněné vitríně. 

Napoleon na pevnosti Königstein

Dne 20. června 1813 navštívil Napoleon pevnost Königstein. V kronice pevnosti stojí, že tato „inspekce“ trvala pouhou hodinu a že se během tohoto krátkého pobytu vyjádřil o pevnosti s uznáním. Dále je zde zaznamenáno, že jemu nabídnutá nosítka pro zpáteční cestu dolů z pevnosti odmítl.

Napoleonská vojska u Königsteinu

Po inspekci pevnosti nechal Napoleon zbudovat vojenskou silnici od Stolpen až k Labi u Königsteinu a vytvořit dva pontonové mosty přes řeku. Na ochranu mostů byl na Liliensteinu zřízen opevněný vojenský tábor. Na protějším břehu chránil mosty Königstein. V červenci, musela pevnost uvolnit 22 děl včetně munice pro posílení francouzského opevněného tábora. Kromě toho vystřídal dosavadního velitele plukovník von Warnsdorf. Vzhledem k tomu, že Napoleon svým spojencům nedůvěřoval, přesunul v srpnu 485 francouzských vojáků přímo na Königstein.

Další válečné události v Saském Švýcarsku

Dne 26. 08 1813 procházela pod ochranou pevnosti Königstein francouzská vojska kolem Labe, a to směrem od Hohnsteinu. Měla bojovat v Drážďanech a odříznout nepřátelům cestu při ústupu. Nicméně, postavil se jim do cesty ruský sbor. Velící francouzský generál Vandamme French se vydal na Königstein sledovat postup nepřítele. Mezitím se Krietzschwitz rozpoutal lítý boj, do něhož se zapojovalo francouzských jednotek. Postrádaly ale veškerá děla, protože ta se kvůli špatným cestám nedostala z údolí Polenztal. Na Vandammův příkaz ostřelovalo pevnostní dělostřelectvo Rusy, kteří se ovšem vzdálili z dostřelu a francouzskému tlaku odolali. V pokračujících bojích se ruským jednotkám podařilo Vandammůvy vojáky pozdržet až do příchodu hlavní armády, která francouzské síly definitivně zničila v bitvě u Kulmu dne 30. srpna 1813.

Francouzské jednotky opouští Sasko

Dne 6. října 1813 opustili poslední francouzští vojáci Königstein a vyklidili tábor na Liliensteinu. Zůstalo tu 22 pevnostních děl. Posádka a místní obyvatelé dopravili tato děla ve velmi krátkém čase zpátky na Königstein. Hned druhý den nato území obsadila nepřátelská vojska a počala s demolicí francouzského tábora.

Dne 10. října uzavřel velitel pevnosti se Spojenci dohodu, která přislíbila Königsteinu neutralitu a ustanovila pravidla lodního provozu na Labi. Königstein si svou neutralitu zachoval až do návratu saského krále Friedricha Augusta I. ze zajetí v červnu 1815. Byl tím pádem jediným místem v celém Sasku, který podléhal králi – jediný ostrov uprostřed území okupovaného Ruskem a Pruskem.

Uzavřelo Sasko v roce 1806 smlouvu s ďáblem? V popředí bílá busta saského krále Friedricha Augusta I., v pozadí Napoleonova černá silueta © Festung Königstein

Děla na opevnění pevnosti © Festung Königstein

Dělo na opevnění pevnosti při východu slunce © Festung Königstein

(3 000 znaků)


Další informace 

INTERNET
Informace v češtině www.festung-koenigstein.de
Zpravodaj z pevnosti www.festung-koenigstein.de/index.php/abonovat-bulletin.html (česky)
Německý facebook www.facebook.com/SchonErobert
Český blog www.drazdany.info/koenigstein
NĚMECKÝ NÁZEV: Festung Königstein | Sonderausstellung „Sachsen und Napoleon – ein Pakt mit dem Teufel?“